Генеральний директор

Аврора, ТОВ, Центр слухової реабілітації


Дата: 25.11.22 09:00
Місто: Київ
Адреса: вул. Деміївська, буд. 43
Категорія: Топ-менеджмент, керівники
Зарплата: 40 000 ₴ - 80 000 ₴
Вид зайнятості: Повна зайнятість
Аврора, ТОВ, Центр слухової реабілітації

Основні функції:

 • Організовує та керує поточною господарською діяльністю Товариства.
 • Визначає та формулює політику та стратегію розвитку Товариства і представляє їх Наглядовій раді.
 • Спрямовує діяльність бізнес-одиниць, відділів та інших структурних підрозділів Товариства на досягнення високих економічних та фінансових результатів, забезпечення підвищення продуктивності праці, широкого запровадження нової техніки і прогресивних методів організації управління, удосконалення господарських процесів.
 • Забезпечує виконання встановлених Наглядовою радою завдань щодо економічних показників; виконання фінансових зобов'язань перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками; використання коштів за цільовим призначенням; дотримання чинних умов оплати праці та Положення про преміювання.
 • Вирішує фінансові та інші питання згідно з установчими документами Товариства в межах, визначених Наглядовою радою.
 • Організовує роботу й ефективну взаємодію структурних підрозділів Товариства на основі застосування методів науково обґрунтованого планування і нормативів матеріальних, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду, а також максимальної мобілізації резервів Товариства, підвищення технічного рівня і якості праці, раціонального і економного витрачання всіх видів ресурсів, зокрема трудових і фінансових, забезпечуючи досягнення високих техніко-економічних показників.
 • Забезпечує додержання законності, договірної та фінансової дисципліни, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах.
 • Вживає заходів щодо забезпечення Товариства кваліфікованими кадрами та їх резерву, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону парці та навколишнього природного середовища.
 • Забезпечує правильне поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності праці, а також підвищення відповідальності кожного працівника за доручену справу.
 • Розробляє стратегію та плани роботи Товариства з урахуванням поточних соціально-економічних умов, ризиків та можливостей.
 • Аналізує результати діяльності Товариства та доповідає Наглядовій раді основні результати, висновки та рекомендації щодо подальшого розвитку Товариства.
 • Представляє Товариство на зустрічах зі сторонніми організаціями, включаючи урядові та інші органи влади.
 • Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.
 • Дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.
 • Підписує від імені Товариства трудові договори з працівниками Товариства та угоди, договори, контракти з іншими фізичними та юридичними особами-резидентами та нерезидентами України.
 • Приймає на роботу, встановлює випробувальні строки, переводить з посади на посаду, та звільняє працівників Товариства, крім посад, які належать до компетенції Наглядової ради Товариства, за згодою Наглядової ради затверджує посадові інструкції (ПІ) працівників Товариства.
 • За згодою Наглядової ради встановлює винагороду за виконання своїх обов’язків та надання інших благ працівникам Товариства.
 • Затверджує результати атестації та оцінки результативності Працівників.
 • Встановлює та підтримує стосунки Товариства з органами державної влади, державними установами.
 • Встановлює та підтримує стосунки Товариства з великими замовниками та впливовими особами, забезпечує продаж товарів, виробів і послуг Товариства.
 • Планує відрядження, підписує накази, розрахунки, посвідчення про відрядження, затверджує авансові звіти працівників Товариства по відрядженням за кордон працівників Товариства.
 • Видає накази про відрядження всіх працівників Товариства по Україні та за кордон.
 • Визначає цінову політику Товариства, розробляє та за згодою Наглядової ради затверджує наказом роздрібні, оптові та пільгові прейскуранти товарів, виробів і послуг Товариства та умови їх продажу.
 • Формує бюджет капітальних інвестицій в необоротні (капітальні) та оборотні активи Товариства, забезпечує суттєві повернення на капітальні інвестиції (ROI, return on investment) та на активи Товариства (ROA – return on assets).
 • Розподіляє між підрозділами Товариства ресурси.
 • Працюючи з топ-менеджерами, формує та надає на затвердження Наглядової ради річні бюджети доходів і розходів Товариства, забезпечує його виконання, контролює фактичні витрати та забезпечує їх ефективність.
 • За погодженням з Наглядовою радою затверджує плани і бюджети Товариства та його підрозділів і забезпечує планові фінансові результати діяльності та прибутковість Товариства, що відображається такими КПР за відповідний період (місяць, квартал, рік):
  • чистий дохід;
  • маржинальний прибуток;
  • кількість реалізованих товарів і виробів;
  • рентабельність активів;
  • коефіцієнт прибутковості/рентабельності;
 • Забезпечує юридичну (правову) безпеку та правовий захист Товариства.

Має знати, розуміти та застосовувати:

 • Основи законодавства України, зокрема трудового, нормативні документи у сфері діяльності Товариства, Господарський кодекс України.
 •  Закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади й місцевого самоврядування, зокрема МОЗ, які регулюють порядок діяльності Товариства.
 • Профіль, спеціалізацію й особливості структури Товариства.
 • Перспективи, вітчизняні й світові тенденції технологічного, технічного, економічного й соціального розвитку галузі економічної діяльності Товариства.
 • Порядок розроблення й затвердження планів та програм господарської та виробничої діяльності.
 • Сучасні методи господарювання й управління.
 • Порядок укладання й виконання господарських договорів з резидентами та нерезидентами України.
 • Економіку, організацію виробництва, праці та управління комерційним підприємством.
 • Напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, податкової справи.
 • Етику ділового спілкування та ведення переговорів.
 • Діючі нормативні документи, що стосуються діяльності Товариства.
 • Основи управління (менеджменту).
 • Основи фінансів та управління гошовими потоками підприємства.
 • Основи бухгалтерського обліку згідно стандартів України.
 • Основи маркетингу, зокрема цифрового, роздрібного і оптового і продажу товарів і послуг споживачам (В2С) та підприємствам (В2В), зокрема тендерного продажу.
 • Основи систем управління якістю (СУЯ).
 • Основи організації виробництва та сервісу технічних виробів, підтримки користувачів.
 • Основи логістики, зокрема зовнішньоекономічних постачань.

Має вміти:

 • Встановлювати та підтримувати широкі зв’язки з зацікавленими особами рівня керівників установ, закладів національного, обласного та міського рівня.
 • Здобувати позиції на національних і регіональних ринках України.
 • Розробляти стратегії та плани діяльності підприємства.
 • Розробляти бюджет підприємства по доходам і розходам, прогнозувати рух грошових коштів.
 • Готувати порядок денний, цілі і задачі переговорів, ролі учасників від свого підприємства, та досягати у переговорах поставлених цілей і задач.
 • Вигідно представляти підприємство на подіях, таких як з’їзди, конференції, виставки, складати позитивний імідж і підвищувати репутацію підприємства.
 • Улагоджувати конфлікти між менеджерами, працівниками та вирішувати конфліктні ситуації і скарги зовнішніх зацікавлених осіб.
 • Аналізувати результати діяльності підприємства, події і тренди, визначати ризики, загрози та можливості, шляхи подолання чи зниження ризиків і загроз та використання можливостей.

Освіта: 

 • Закінчена вища освіта, отримана у вищому учбовому закладі IV рівня акредитації.
 • Ступінь:  магістр.
 • Спеціальність – не менш ніж одна з: «менеджмент організацій і адміністрування», «бізнесадміністрування», «адміністративний менеджмент», «економіка підприємства», «маркетинг», «фінанси і кредит», «організація оптової та роздрібної торгівлі», «облік і аудит», «публічне адміністрування», «менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».
 • Знання англійської мови на рівні upper intermadiate

Як відгукнутися?

Щоб відгукнутися на цю вакансію, вам необхідно авторизуватися на нашому сайті. Якщо у вас ще немає облікового запису, будь ласка, зареєструйтесь.

Розмістити резюме