Начальник відділу матеріально-технічного та господарського забезпечення - Житомир - вакансия 787143


Нова державна служба України

Дата обновления: 09.04.2021

Город: Житомир

Профессия: Закупки, снабжение

Зарплата: 7730

Тип занятости: Не имеет значения

Текст вакансии:

Кваліфікаційні вимоги
Освіта вища, ступінь вищої освіти не нижче магістра (у галузі професійного спрямування: юридична, економічна, технічна)
Досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.
вільне володіння державною мовою

 
Вимоги до компетентності
- чітке бачення цілі;
- ефективне управління ресурсами;
- чітке планування реалізації;
- ефективне формування та управління процесами
- вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;
- вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;
- здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;
- здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;
- вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);
- здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку
- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;
- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати
- здатність навчати та передавати здобутий професійний досвід колегам;
- орієнтація на формування і розвиток професійних компетентностей колег;
- сприяння адаптації працівників в колективі
- розуміння алгоритму та процесів, необхідних для виконання завдання, передачі функцій та повноважень;
- уміння розподілити завдання між декількома працівниками та сформувати у них правильне розуміння кінцевої мети та очікуваного результату;
- здатність здійснювати супровід, моніторинг та контроль делегованих завдань, оцінювати ефективність їх виконання
Знання:
• Конституції України;
• Закону України «Про державну службу»;
• Закону України «Про запобігання корупції»
та іншого законодавства

Знання:
• Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 - ХІV;
• Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 20 серпня 2019 року № 814;
Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879.

 
Посадові обов'язки
1. Керівництво та організація роботи відділу:
- здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на відділ;
- організовує роботу і забезпечує контроль за своєчасним виконанням працівниками відділу доручень, наказів і розпоряджень голови суду, або особи, яка виконує його обов’язки, керівника апарату суду та його заступника, інформує їх про результати виконаної роботи;
- планує роботу відділу та контролює виконання планових завдань, готує квартальні, піврічні та річні звіти про роботу відділу;
- складає плани семінарських занять з працівниками відділу та організовує їх проведення, вживає заходів щодо підвищення кваліфікації працівників відділу;
- здійснює аналіз роботи відділу та вживає заходи по усуненню недоліків і закріпленню позитивних тенденцій;
- забезпечує організацію ведення діловодства відділу; формування та ведення номенклатури справ відділу та передачі їх до архіву суду;
- організовує взаємодію з іншими структурними підрозділами апарату суду.
2. Внесення пропозицій керівнику апарату суду про призначення на посади, звільнення з посад та переведення на інші посади працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, розподіл обов’язків між працівниками відділу, а також щодо заохочення та накладення стягнень.
3. Здійснення оцінювання виконання державними службовцями відділу покладених на них обов’язків і завдань; внесення подання про присвоєння їм чергового рангу державного службовця.
4. Участь у формуванні планів роботи суду, номенклатури справ суду, розроблення положення про відділ, посадових інструкцій працівників відділу та передача їх на затвердження керівнику апарату суду.
5. Організація роботи із господарського обслуговування приміщення суду та його території, забезпечення протипожежної безпеки та охорони праці, проведення інструктажів.
6. Несе повну матеріальну відповідальність за облік, стан, цілісність і належне зберігання матеріальних цінностей суду та здійснює контроль за належним їх збереженням та використанням; відображає інвентарні номери на основних засобах, приймає участь у проведенні щорічної інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей та інших засобів.
7. Участь у забезпеченні суду основними засобами, предметами господарського вжитку, бланками встановленої форми, канцелярським приладдям та подання до відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерсього обліку та звітності ТУ ДСА України в Житомирській області відомостей про списання товарно-матеріальних цінностей, підписання та забезпечення правильності оформлення накладних, актів прийняття-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт.
8. Робота в автоматизованій системі документообігу суду з правами та обов’язками користувача автоматизованої системи, визначеними на підставі наказу керівника апарату суду.
9. Здійснення контролю дотримання працівниками відділу:
- трудової та виконавської дисципліни;
- вимог законодавства України про державну службу та антикорупційного законодавства;
- Правил внутрішнього службового розпорядку, Правил поведінки працівника суду, Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування та запобігає виникненню конфлікту інтересів під час проходження державної служби.
10. Виконання інших доручень та розпоряджень голови суду, керівника апарату суду та його заступника або осіб, які виконують їх обов’язки.


 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
Безстрокове

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 
Умови оплати праці
• посадовий оклад – 7730 грн;
• надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;
• надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

 
Термін подачі заявок: 2021-04-15
Контактные данные:

Чтобы связаться с работодателем, вам необходимо авторизоваться с помощью вашего логина и пароля.

Форма авторизации находится в шапке справа. Если у вас нет логина и пароля, вам необходимо зарегистрироваться.Ищете удаленную работу? Множество вакансий и возможность размещения резюме на сайте Работа Дома!Похожие вакансии